top of page

Voorwaarden

Praktijk Corien Boers / LerenLiefhebben

 

Algemene voorwaarden 2023/1

Algemene voorwaarden 2023/1 Praktijk Corien Boers / LerenLiefhebben 

De algemene voorwaarden van praktijk Corien Boers, Leren Liefhebben, vormen geen uitzondering op gangbare algemene voorwaarden en zijn dus redelijk eenzijdig en zwart-wit geformuleerd. Bij een klacht of conflict gaat Corien Boers uit van vertrouwen dat ieder zijn en haar eigen verantwoordelijkheid aanvaardt en handelt vanuit het oogpunt de duurzaamheid van de relaties te respecteren.

 

Start van de gesprekken

 1. De eerste afspraak is te allen tijde een intake gesprek, die 30 minuten duurt. In dit gesprek zal de daadwerkelijke behandeling nog niet starten. Dit gesprek behelst een kennismaking, analyse van de ervaren problemen en inventarisering van beide partijen of de behandeling gestart gaat worden. De kosten voor 30 minuten intake bedragen € 50,-.

 

Behandelovereenkomst

 1. Indien alle betrokkenen akkoord gaan met het aangaan van de behandeling, wordt met alle cliënten een behandelovereenkomst gesloten;

 2. Deze behandelovereenkomst zal worden bestendigd middels een handtekening van de cliënten.;

 3. In deze behandelovereenkomst wordt gesteld dat je akkoord gaat met de onderstaande punten.

 

Rapportage bij behandeling

 1. Corien Boers rapporteert per sessie over de inhoud en de voortgang van de therapie. Deze rapportage wordt zorgvuldig door Corien Boers bewaard en is niet ter inzage voor derden.

 2. Cliënten hebben recht op inzage in het dossier, conform de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst).

 3. Corien Boers rapporteert onder geen enkele omstandigheid aan derden, niet gedurende- en niet na afloop van de behandeling. Ook niet op verzoek van cliënten zelf.

 4. De rapportage wordt digitaal en geanonimiseerd opgeslagen, welke middels een tweevoudige authenticatie beveiligd is.

 5. De rapportage moet, na beëindiging van de gesprekken, wegens wettelijke regelingen bewaard worden voor een periode van 10 jaar. Wegens de kleinschaligheid van de praktijk,  opslagruimte en mogelijkheden, behoudt Corien Boers zich het recht om de gegevens te bewaren voor een periode van 7 jaar. Tenzij de cliënt vraagt om verlenging van bewaring of om eerdere vernietiging. Deze aanvraag zal middels een aanpassing in deze overeenkomst worden bestendigd.

 6. In deze rapportage zullen namen niet volledig worden opgeschreven, maar middels initialen geduid.

 

Overleg met derden

 1. Om de kwaliteit van de behandelingen te kunnen waarborgen, neemt Corien Boers onder andere deel aan collegiale intervisie en/of supervisie. Hierbij kunnen delen van behandelingen worden besproken. Echter zal Corien Boers, bij omschrijving van de situatie, alleen gebruikmaken van voornamen en onder geen enkele voorwaarde achternamen noemen. Collega’s die deelnemen aan de intervisie en/of supervisie zijn evenals Corien Boers gehouden aan een beroepscode en hebben, net als Corien Boers, geheimhoudingsplicht.

 2. In geval van een bedreigende situatie voor gezondheid en/of welzijn van de cliënt en/of anderen, kan Corien Boers ervoor kiezen om overleg te hebben met derden. Hiervoor wordt vooraf schriftelijke toestemming gevraagd van de cliënt, behalve als de gezondheid en/of veiligheid van de cliënt en/of van anderen dermate acuut in het geding lijkt dat de situatie noodzaakt te overleggen zonder deze toestemming vooraf. Corien Boers beroept zich hierbij om haar signalerings-, bespreek- en handelingsverantwoordelijkheid.

 

Opnames

 1. Het kan voorkomen dat Corien Boers cliënten toestemming vraagt om een audiovisuele opname te maken ten behoeve van intervisie en/of supervisie met collega’s. Het beeldmateriaal is, vanwege de inhoud, eigendom van de cliënt, echter geeft de cliënt Corien Boers toestemming tot bruikleen voor de betreffende intervisie en/of supervisie. 

 2. In voorkomende gevallen kan Corien Boers cliënten vragen (delen van) hun opnames te mogen gebruiken voor voordrachten, voorlichting of trainingen aan/van derden. Deze opnames blijven eigendom van de Corien Boers, als therapeut, en zullen nooit worden uitgeleend of gepubliceerd. Deze opnames worden niet vernietigd na beëindiging van de behandeling. De opnamen worden niet gemaakt voor de behandeling, diagnose of prognose en maken geen deel uit van de klinische rapportage. Er worden geen kopieën gemaakt en opnames zullen niet aan derden worden verstrekt. Indien u toestemming geeft voor het maken en gebruiken van opnames ten behoeve van opleiding wordt er een apart toestemmingsformulier getekend.

 3. Cliënten hebben het recht deze toestemming niet te geven of eerder gegeven toestemming op ieder moment in te trekken. In het laatste geval zullen de tot dan al gemaakte opnames worden vernietigd. Dit zal de behandeling niet beïnvloeden.

 

Duur van een gesprek

1.   Een relatiegesprek duurt 75 minuten en een individueel gesprek duurt 60

      minuten, tenzij van tevoren in gezamenlijk overleg en overeenkomst een andere

      duur is vastgesteld.

 

Kosten van de gesprekken

1.  Een gesprek met Corien Boers kost € 125,00 per uur. Voorbereidings- en

     rapportagetijd zullen niet in rekening worden gebracht.

2. Na een jaar is het mogelijk dat de gesprekskosten opnieuw geïndexeerd

    worden. Corien Boers zal haar cliënten daarvan minimaal 2 maanden van tevoren

    op de hoogte brengen.

 

Bewaren van gegevens

1. Adres en factuurgegevens worden, wegens fiscale regels, bewaard voor een

   periode van 7 jaar. Deze gegevens zijn digitaal opgeslagen en zijn marktconform

   beveiligd. Na 7 jaar zullen al deze gegevens worden verwijderd volgens de

   daartoe geldende richtlijnen.

 

Beroepscodes + klachtenregeling

 1. Corien Boers is gehouden aan de beroepscodes van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG). Voor meer informatie hierover kunt u kijken op website: www.nvrg.nl/competenties-en-beroepscode

 2. Praktijk Corien Boers is via de NVRG bij de klachtencommissie van deze beroepsvereniging. Te weten: P3NL. Mocht er onverhoopt een situatie voordoen waarin er ontevredenheid is over o.a. de behandeling en/of de facturatie en/of onduidelijkheid over het verloop van andere relevante zaken, dan kunt u zich in eerste instantie wenden tot Corien Boers, vanuit de insteek om hierover gezamenlijk tot overeenstemming te komen. Mocht dit niet lukken, dan kunt u via deze link contact opnemen met de klachten- en geschillen commissie: www.p3nl.nl/klachtenregeling/cliënten 

 

Betaling

 1. Betaling geschiedt via het sturen van een rekening per mail. Door ondertekening van deze behandelovereenkomst, gaat u akkoord met het maandelijks overmaken van het verschuldigde bedrag.

 2. Betaling dient te worden gedaan binnen 30 dagen na het versturen van de factuur.

 3. Indien er niet op tijd wordt betaald, volgt een kosteloze betalingsherinnering voor betaling binnen zeven dagen. Voor iedere daaropvolgende betalingsherinnering, met een betalingstermijn van vijf dagen, wordt per herinnering €33,00 in rekening gebracht. Deze bedragen zijn cumulatief.

 4. Betaling geschiedt naar geleverde diensten en niet naar resultaat. 

 

Annulering

 1. Tot 48 uur voor aanvang van het gesprek gelden geen annuleringskosten. Als een afspraak wordt geannuleerd binnen 48 uur voor aanvang van het gesprek, dan wordt 100% in rekening gebracht. Bovenstaande geldt voor werkdagen. Het weekend en de feestdagen worden niet meegerekend. Reden van afzegging (inclusief overmacht) speelt geen rol bij de annuleringsregeling.

 

Stoppen van de behandeling

 1. Het staat alle betrokken te allen tijde vrij om de behandeling en vervolggesprekken te stoppen. Indien Corien Boers deze stop initieert, zal zij de betrokken cliënten inlichten over de redenen.

Voor vragen over de factuur, kunt u mailen met Administratie@lerenliefhebben.nl

bottom of page